فرآیند پروژه کارشناسی

نکات مرتبط با پروژه کارشناسی

·  جهت نظم‌دهی امور مربوط به پروژه‌ها، به همت مسئول محترم درس پروژه کارشناسی، در هر ترم تحصیلی، درس "پروژه کارشناسی" در سامانه سامیاد تعریف می‌شود که لازم است دانشجویان متقاضی درس پروژه، در آن عضو شوند تا از کلیه جزئیات روند ارائه پروژه و تاریخ های دقیق مصوب اطلاع یابند. همچنین این درس مرجع رسمی دانشکده جهت انجام کلیه امور مربوط به پروژه کارشناسی در هر ترم تحصیلی خواهد بود. دانشجویان تمامی نکات مرتبط با پروژه را می‌توانند در درس مزبور مشاهده نمایند.

با توجه به مصوبات شورای دانشکده:

·  ارزیابی پروژه کارشناسی بر اساس نمره استاد راهنما با ضریب 2 و استاد داور با ضریب 1 انجام می شود.

·  تحویل متن پایان نامه طبق زمان بندی اعلامی دانشکده باید انجام شود.

·  یک نمره از نمره نهایی به تحویل به موقع پیشنهادیه و متن نهایی گزارش پایان نامه طبق زمان بندی اعلام شده در هر ترم تعلق دارد. در صورت اعلام عدم نمره دهی استاد ممتحن، به دلیل تاخیر در تحویل به موقع متن گزارش پایان نامه، نمره استاد ممتحن، صفر منظور خواهد شد.

·  دانشجو بعد از گذشت حداقل یک ماه از تصویب یا تغییر عنوان پیشنهادیه پروژه می تواند از پروژه خود دفاع کند. این فرآیند با درخواست کتبی دانشجو، تایید استاد راهنما، تایید استاد ممتحن و تایید دانشکده قابل انجام خواهد بود.

·  تاریخ دقیق و نهایی هر فرآیند، بسته به شرایط و بر طبق مصوبه شورای دانشکده اعلام و اطلاع رسانی می گردد.

 

مجری

فعالیت

 

دانشجو

·  ثبت نام در درس پروژه در روز ثبت‌نام اصلی

در بازه ثبت‌نام مقدماتی و اصلی

شورای دانشکده

·  تعیین تعداد ظرفیت هر استاد برای پروژه کارشناسی

تا هفته چهارم

دانشجو

·  تعیین و ثبت استاد راهنما در سامیاد (لازم است دانشجو در این خصوص با استاد مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهد و نظر موافقت ایشان را جلب نماید. استاد راهنما یکی از اساتید محترم تمام وقت دانشکده هستند)

تا هفته پنجم ترم

دانشجو

·  تکمیل فایل پیشنهادیه پروژه با نظارت و هماهنگی استاد راهنما و بارگذاری آن در سامیاد

تا هفته پنجم ترم

شورای دانشکده

·  بررسی مناسب بودن موضوع و متن پیشنهادیه

هفته ششم ترم

کارشناس دانشکده

·  فعال نمودن بخش داوری پروژه‌های کارشناسی در سامانه سامیاد

هفته ششم ترم

اساتید دانشکده

·  شرکت در نظرسنجی و داوری پروژه‌ها و اعلام نظر در خصوص عنوان و محتوای هر پروژه

تا هفته هفتم ترم

دانشجو

·  جلب نظر اساتید داور در صورت ایراد و اشکال به پروژه تعریف شده

تا هفته هفتم ترم

کارشناس دانشکده

·  ارسال عناوین پروژه و اسامی استاد راهنمای هر دانشجو پس از اتمام اصلاحات مدنظر اساتید به اداره آموزش پردیس

تا هفته هشتم ترم

دانشجو

·  تکمیل فایل گزارش پروژه و بارگذاری آن در سامیاد

تا حداکثر ده روز قبل از روز پروژه

دانشجو

·  حضور جهت ارائه پروژه در روز پروژه (در صورت داشتن تاخیر یک نمره از نمره دانشجو کسر خواهد شد)

روز پروژه

استاد

·  ثبت نمره درس پروژه در سیستم گلستان و قفل آن

تا آخرین مهلت قفل نمره پروژه کارشناسی در گلستان