فرآیند ارجاع کاردانشجویی

شرایط ارسال درخواست کاردانشجویی

دانشجویان گرامی باید توجه بفرمایید که فرآیند ارجاع کاردانشجویی در دانشگاه یزد با مشارکت سه بخش دانشکده، معاونت دانشجویی (مشخصا اداره رفاه دانشجویی) و امورمالی دانشگاه صورت می‌پذیرد.

طبق قوانین مصوب معاونت دانشجویی هر دانشجو جهت ارسال درخواست کاردانشجویی در سیستم گلستان باید برخی از شرایط را دارا باشد از جمله موارد زیر:

·         عدم مشروطی

·         گذراندن حداقل 30 واحد جهت دانشجویان کارشناسی

·         داشتن سنوات مجاز تحصیلی(کارشناسی و دکتری تا ترم 8 و ارشد تا ترم 4)

·         عدم اعلام اشتغال به کار در زمان پذیرش در سیستم گلستان توسط دانشجو

 

 

فرآیند ارجاع کاردانشجویی

 

مجری

فعالیت

زمانبندی تقریبی

ریاست و یا شورای دانشکده

·         بررسي دروس داراي دستيار آموزشي در جلسه شوراي دانشکده

·         تا نهايتا هفته سوم

دانشجو

·         بررسی و دقت در فرآیند ارسال درخواست کاردانشجویی و اطمینان از احراز شرایط درخواست کاردانشجویی از طریق مطالعه "راهنمای درخواست کاردانشجویی از طریق سیستم گلستان"

·         هماهنگی با استاد درس در خصوص انجام وظایف دستیار آموزشی

·         ارسال درخواست در سيستم گلستان

·         مراجعه به کارشناس دانشکده جهت دريافت فرم کاردانشجويي (دریافت فرم از درس امور دانشجویان کارشناسی در سامیاد در دوران کرونا)

·         هماهنگي با دانشجویان درس جهت زمان و مکان برگزاري کلاس (در صورت برگزاری کلاس حل تمرین) و هماهنگی با کارشناس دانشکده در خصوص مکان برگزاری کلاس حل تمرین ( در دوران غیر کرونا)

·          اخذ امضاي استاد مربوطه و تحويل فرم "ارجاع کاردانشجویی" به کارشناس دانشکده (آپلود در سامیاد در زمان کرونا)

·         تا نهایتا هفته پنجم

کارشناس دانشکده

·         ارجاع کاردانشجويي در سيستم گلستان

·         تا نهایتا هفته پنجم

کارشناس دانشکده

·         تهيه ليست و ارسال ماهانه  کاردانشجويي  به رياست پرديس جهت تاييد ساعات کاري هر دانشجو

·         حداکثر تا پانزدهم هر ماه جهت ماه گذشته

کارشناس دانشکده

·         پيگيري تعداد ساعات ثبت شده در گلستان و ثبت آن در فرمهاي دانشجو

·         پس از تایید ماهانه ریاست پردیس

کارشناس دانشکده

·         اخذ ماهانه گزارش ساعات و مبلغ کاردانشجويي و ارسال به رييس دانشکده يا معاون آموزشي و بايگاني گزارشها (در صورت نیاز و درخواست ایشان)

·         به صورت ماهانه

کارشناس دانشکده

·         جمع‌بندي و ارسال گزارش ترمي در قالب نامه اتوماسیون به رييس يا معاون دانشکده در پايان ترم

·         به صورت ترمی