فرآیند تعیین استاد راهنمای دانشجویان ارشد

شرایط انتخاب استاد راهنما

·         استاد راهنما در دوره کارشناسي ارشد آموزشي-پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد با رعايت شيوه‌نامه مصوب تحصيلات تکميلي دانشگاه با مرتبه حداقل استادياري و تاييد شوراي بخش و شوراي گروه مستقل / دانشکده تعيين ميشود. استاد راهنماي دانشجو بايد تا قبل از شروع نيمسال دوم مشخص گردد.

 

 

تقویم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان ارشد

مجری

فعالیت

بازه زمانی از

بازه زمانی تا

تمامی افراد ذی‌ربط و ذی‌نفع

·         مطالعه و دقت در آیین نامه کارشناسی‌ارشد

هفته سوم/ چهارم

 هفته سوم/ چهارم

کارشناس دانشکده

·         آماده سازی اطلاعیه  مربوطه در خصوص زمان بندی تعیین استاد راهنما و تاکید بر صحبت با تمام اساتید بخش ها

هفته سوم/ چهارم

هفته سوم/ چهارم

مسئول دفتر دانشکده

·         اطلاع رسانی مقتضی به صورت کاغذی پشت درب اتاق همه اساتید (در شرایط حضوری)

هفته سوم/ چهارم

هفته سوم/ چهارم

روسای بخش

·         برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (هماهنگی زمان برگزاری جلسات معرافه در شورای دانشکده)

هفته سوم / چهارم

هفته سوم / چهارم

اساتید

·         برگزاری سمینارهای معرفی زمینه کاری جهت آشنایی دانشجویان و اساتید با یکدیگر ( در صورت نیاز و تمایل استاد)

هفته پنجم

هفته پنجم

دانشجو

·         شرکت در جلسه معارفه زمینه‌های کاری اساتید و دقت در مباحث مطرح شده

هفته پنجم

هفته پنجم

کارشناس آموزش دانشکده

·         گرفتن آمار ثبت نامی های ارشد به تفکیک بخش ها از گلستان و ارسال به روسای بخش ها و رییس دانشکده

هفته پنجم

هفته پنجم

کارشناس آموزش دانشکده

·         بارگذاری فرم تعیین اولویت دانشجویان در سامیاد و اطلاع‌رسانی مقتضی

 

20 آذر

دانشجو

·         صحبت و رایزنی با اساتید دانشکده و نهایی کردن انتخاب و تکمیل فرم انتخاب استاد راهنما و ارسال در سامیاد (فرم مذکور به صورت یک نظرسنجی در هر ترم تحصیلی در سامیاد بارگذاری می‌گردد)

 

27 آذر

روسای بخش

·         انتساب دانشجویان به اساتید در شورای بخش ها و ارسال صورت جلسه به دانشکده

 

1 دی

کارشناس دانشکده

·         ثبت استاد راهنمای دانشجویان در گلستان و اطلاع‌رسانی

 

نهایتا تا آخرین مهلت اعلام ظرفیتها

مسئول دفتر دانشکده

·         ثبت و ارسال صورت جلسه مربوطه به مراجع مربوطه در دانشگاه و اطلاع رسانی مقتضی

 

نهایتا تا آخرین مهلت اعلام ظرفیتها