فرآیند دفاع از پروپوزال دانشجویان ارشد

شرایط دفاع از پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد

·       دانشجو موظف است با مد نظر قرار دادن "تعهد رعايت حقوق معنوي دانشگاه يزد" و با نظر استاد/استادان راهنما پيشنهاديه پايان‌نامه خود را حداکثر تا 8 هفته پس از شروع نيمسال سوم به رئيس بخش تحويل دهد. همچنين دانشجو بايد با اعمال تغييرات مورد نظرشوراي بخش، پيشنهاديه پايان‌نامه خود را حداکثر تا  10هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي بخش و حداکثر تا 10 هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شوراي گروه مستقل / دانشکده برساند. پيشنهاديه پايان‌نامه پس از تاييد شوراي گروه مستقل / دانشکده به تصويب نهايي ميرسد.پس از تصويب، بايد نسخه اصلي پيشنهاديه جهت بايگاني در پرونده دانشجو به اداره آموزش پرديس / دانشکده مستقل ارسال شودو اقدام مقتضي در رابطه با انجام مراحل ثبت و تاييد در سيستم گلستان به عمل آيد.

·       دانشجویانی که موفق به دفاع از پروپوازل خود در نیمسال سوم نشوند نیز لازم است جهت دفاع در ترمهای دیگر همین فرآید را دنبال نمایند.

·       لازم است دانشجو تمامی اهتمام خود جهت کسب درصد مجاز همانندجویی در اولین درخواست را به کارگیرد در صورت عدم کسب حداکثر مجاز 30 درصد همانندی، برای دفعه دوم با پرداخت هزینه مطابق دستورالعمل "فرآیند درخواست دفاع" باید اقدام شود و تمام مسئولیت تاخیر یا افزایش سنوات یا اخراج به دلیل نداشتن سنوات مجاز به عهده دانشجو می‌باشد.

 

·       تذکر: طبق مصوبه شورای عمومی دانشکده مهندسی کامپیوتر - جلسه شماره 389 مورخ 06/02/1401 دانشجویان کارشناسی‌ارشدی که تا پایان ترم 5 از پیشنهادیه خود دفاع نکرده باشند، روند اخراج برای آنها آغاز می‌شود.

 

 

فرایند دفاع از پیشنهادیه دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر

دانشجو

·       اخذ و تکمیل کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد

·       هماهنگی با استاد راهنما جهت انتخاب استاد مشاور

·       اخذ تایید و امضای اساتید راهنما و مشاور در کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد (در شرایط کرونا امضاها میتواند الکترونیکی باشد)

·       بررسی موارد عنوان شده در چک لیست دانشکده (لینک دانلود) و تایید آن و تحویل به استاد راهنما

·       ثبت درخواست دفاع از پایان‌نامه در گلستان  و انجام فرآیند همانندجویی

o      ضمیمه کردن همزمان فایلهای word و pdf پایان‌نامه جهت انجام فرایند همانندجویی

o      لازم به ذکر است که فایل pdf ضمیمه شده همان فایلی است که در اختیار اعضای هیات داوران در جلسه دفاع قرار می‌گیرد.

o      ضمنا نسخه word جهت انجام فرآیند همانند‌جویی باید طبق ضوابط زیر تهیه و بارگذاری شود.

دانشجو

· انجام فرآیند همانندجویی با دقت و به صورت کامل با رعایت نکات زیر.

 در صورت عدم رعایت دستورالعمل ممکن است درصد همانندجویی بالاتر از حد مجاز شود بنابراین تمام مسئولیت رعایت مفاد دستورالعمل بر عهده دانشجو بوده و تاخیر یا افزایش سنوات یا اخراج به دلیل نداشتن سنوات به عهده دانشجو می‌باشد.  فرایند همانندجویی در سامانه تا 48 ساعت در روزهای کاری ممکن است به طول بینجامد

o حداکثر مشابهت مجاز در هما‌نندجویی 30 درصد است و اگر حتی 1 درصد بیشتر شود همانندجویی تایید نخواهد شد. جهت جلوگیری از مشابهات اضافی موارد زیر را با دقت در فایل word ی که برای همانندجویی آماده می‌کنید رعایت کنید.

o تمام صفحات ابتدایی از ابتدا تا اولین صفحه فصل اول را حذف کنید. (در واقع حذف صفحات عنوان، بسم الله الرحمن رحیم، تقدیر و تشکر، تعهد، چکیده، تمام فهرست‌ها، ...)

o حذف تمام صفحات انتهایی از آخرین صفحه فصل آخر تا انتها (در واقع حذف صفحات علائم اختصاری، واژنامه، منابع و مآخذ، چکیده انگلیسی، صفجه عنوان انگلیسی و ...)

o حذف صفحه کاور فصل‌ها (اولین صفحه فصل که فقط حاوی اسم فصل است)

o حذف جداول و نمودارها

o در خصوص فایل‌های زی‌پرشین (تک) لازم است کل متن tex پایان نامه را در word کپی پیست کنید و تمام موارد فوق را حتماٌ انجام دهید ("نحوه آماده‌سازی فایل‌های با فرمت زی‌پرشین برای همانندجو")

o حتما سایر نکات ذکر شده در فایل "فرآیند درخواست دفاع" صفحه 35 بند ج را نیز رعایت کنید.

·       در صورت عدم تایید همانندجویی، برای دفعه دوم بعد با پرداخت هزینه مطابق دستورالعمل "فرآیند درخواست دفاع" باید اقدام شود و تمام مسئولیت تاخیر یا افزایش سنوات یا اخراج به دلیل نداشتن سنوات مجاز به عهده دانشجو می‌باشد.

استاد/استادان راهنما

· برررسی و تایید فایل pdf و فایل word برای همانندجویی

· تایید درخواست تصویب پیشنهادیه دانشجو در گلستان

کارشناس همانندجویی دانشکده

·       انجام همانندجویی

o      نکته بسیار مهم: لازم است دانشجو تمامی اهتمام خود جهت کسب درصد مجاز همانندجویی در همان بار اول درخواست را به کارگیرد در صورت عدم کسب حداکثر مجاز 30 درصد همانندی، علاوه بر طولانی شدن فرآیند درخواست دفاع، هزینه همانندجویی بار دوم نیز بر عهده خود دانشجو خواهد بود.

o      همانندجویی برای مرتبه اول: کارشناس همانندجویی دانشکده متن فایل word پیوست را همانندجویی کرده و نتیجه آن را به همراه درصد همانندی با تایید و عدم تایید درخواست دانشجو اعلام می‌نماید (در صورتی که درصد همانندی بالای 30 درصد باشد درخواست دانشجو عدم تایید و به کارتابل استاد راهنما باز می‌گردد در غیر اینصورت درخواست دانشجو تایید خواهد شد و به کارتابل استاد راهنما جهت طی مراحل بعدی ارسال می‌گردد.)

o      همانند جویی برای مرتبه دوم: کارشناس درخواست دفاع را برای پرداخت هزینه همانندجویی به دانشجو ارسال می‌نمایند دانشجو هزینه همانندجویی را پرداخت نموده و درخواست دفاع را تایید می‌نماید پس از آن کارشناس فرایند همانندجویی را مشابه بار اول برای دانشجو تکرار می‌کند.

استاد راهنما

·       مشاهده نتیجه همانندجویی: در صورتی که همانندی کمتر از 30 درصد باشد درخواست تایید و برای استاد راهنمای دوم/مشاور ارسال می‌گردد در غیر اینصورت درخواست دانشجو عدم تایید خواهد شد و لازم است دانشجو با همراهی استاد راهنما اقدام به اصلاح پایان‌نامه نماید و پس از اصلاح مجددا فایلهای اصلاح شده را ضمیمه درخواست دفاع گلستان نموده و فرآیند همانندجویی را تکرار نماید

استاد راهنما

·       وارد کردن درخواست در دستور جلسه شورای بخش مربوطه‌ با پیوست نمودن: 1- چک لیست دانشکده 2- فایل پروپوزال و 3- پیشنهاد ممتحن

رئیس بخش

·       مطابقت درخواست دانشجو با آیین نامه های مربوطه

·       طرح در شورای بخش و تعیین ممتحن

·       (برای دفاع‌های زمان‌بندی شده) ارائه زمانبندی 10 دقیقه‌ای برای دفاع با حضور اساتید راهنما و مشاور و ممتحن و اطلاع رسانی به دانشجویان

دانشجو /

·       دفاع از پروپوزال در زمان تعیین شده و تحویل فرم 203 به استاد ممتحن

·       بررسی موارد عنوان شده در چک لیست دانشکده (لینک دانلود) و تایید آن و تحویل به استاد راهنما

·       انجام اصلاحات مورد نیاز کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد و تحویل آن به استاد ممتحن

·       گرفتن تایید استاد ممتحن و تحویل فرم 203 و چک لیست به استاد راهنما

استاد راهنما

·       وارد کردن درخواست در دستور جلسه شورای بخش مربوطه‌ با پیوست نمودن: 1- چک لیست دانشکده 2- فایل pdf پروپوزال و 3- فرم 203

رئیس بخش

·       بررسی فرم چک لیست دانشکده و تایید آن در بخش

·       طرح در شورای دانشکده با پیوست نمودن: 1- چک لیست دانشکده 2- فایل pdf پروپوزال و 3- فرم 203

·       (برای دفاع‌های زمان‌بندی شده) تحویل فرم های تجمیع شده 203 و کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد به دفتر دانشکده

معاونت آموزشی

·       امضای  کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد

·       تحویل کاربرگ  امضا شده به دانشجو جهت پیگیری مراحل بعدی در پردیس و سیستم گلستان (در شرایط کرونا فایلها در سامیاد قرار میگیرد.)

دانشجو

·       ثبت کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد در سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

·       پس از نوشتن کد رهگیری ایرانداک ثبت و بارگزاری تاییدیه پیشنهادیه تصویب شده در گلستان

·       تحویل پرینت نهایی و امضا شده‌ی پروپوزال به کارشناس آموزش پردیس و پیگیری از آموزش پردیس برای تکمیل فرآیند.