فرایند برگزاری جلسه پیشرفت کار و مستندات لازم

شرایط گزارش پیشرفت کار از رساله دانشجویان دکتری

·         دانشجویان موظف‌اند براساس شیونامه دانشجویان دکتری از اولین نیمسال بعد از قبولی در امتحان جامع حداکثر تا 15 شهریور/15 دی ماه کاربرگ "گزارش پیشرفت رساله و درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری" تکمیل کنند برحسب مصوبه شورای دانشکده برای دانشجویانی که از پروپوزال خود دفاع کرده اند، تایید کاربرگ مذکور پس از دریافت فرم 302 انجام میشود..

·         دانشجو پس از تصویب پروپوزال رساله دکتری موظف است هر ترم یک جلسه با حضور اساتید راهنما و مشاور تعیین شده در پروپوزال برگزار نماید.

·         در صورتی که جلسه مورد نظر برگزار نگردد فرم تمدید سنوات دانشجو تائید نخواهد شد.

·         جلسات پیشرفت کار رساله دکتری باید هر سال در آبان و اردیبهشت برگزار گردد.

·         جلسه حتما باید حضوری با حضور تمام اعضا تشکیل شود. در غیر اینصورت پیشرفت کار دانشجو به هیچ عنوان تایید نخواهد شد.

 

فرآیند انجام دفاع از رساله دانشجویان دکتری

** (مسئولیت پیگیری تمامی موارد به عهده دانشجو می‌باشد) **

دانشجو

·         در صورتی که دانشجو پروپوزال خود را تصویب کرده است باید فرم 302 را تکمیل کرده و در تاریخ های تعیین شده توسط دانشکده (آبان و اردیبهشت) با اساتید راهنما و مشاور برای برگزاری جلسه پیشرفت کار رساله هماهنگ نماید.

o       پس از برگزاری جلسه پیشرفت کار رساله فرم 302 توسط اساتید دانشجو امضا شده و باید فرم کاغذی و امضای اصل استاد راهنما به معاون دانشکده تحویل گردد.

·         دانشجو در (پس از قبولی امتحان جامع) تاریخ‌های اعلام شده توسط دانشگاه (15 دیماه و 15 شهریور) کاربرگ "گزارش پیشرفت رساله و درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری" تکمیل نماید.  

استاد/استادان راهنما

·         شرکت در جلسه پیشرفت کار و امضای فرم 302

·         تایید کاربرگ "گزارش پیشرفت رساله و درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری" در فرزین

معاون دانشكده

·       دریافت فرم 302 از دانشجو و ثبت در پرونده دانشجو

·       تایید کاربرگ "گزارش پیشرفت رساله و درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری" در فرزین در صورتی که فرم 302 دانشجو در آن ترم را تحویل گرفته است.