فرآیند انجام دوره کارآموزی ویژه دانشجویان

شرایط دوره کارآموزی دانشجویان کارشناسی

شرایط لازم را در آیین نامه و شیوه نامه عبارتند:

·       گذراندن حداقل 80 واحد درسی قبل از اخذ درس کارآموزی در سیستم گلستان

 

تقویم گذراندن دوره کارآموزی

** (مسئولیت پیگیری تمامی موارد به عهده دانشجو می‌باشد) **

مجری

فعالیت

بازه زمانی از

بازه زمانی تا

دانشجو

·       ثبت در خواست کارآموزی در پیشخوان خدمت سیستم گلستان

·       دریافت معرفی نامه اولیه از سیستم

·       اقدام جهت اخذ تایید معرفی‌نامه با مراجعه به واحد صنعتی مربوطه

·       اسکن و بارگذاری معرفی نامه موافقت شده در سیستم گلستان

28/01/

31/02/

رییس دانشکده یا نماینده دفتر ارتباط با صنعت دانشکده

·       بررسی و تایید / عدم تایید محل کارآموزی درسیستم گلستان

01/03/

21/03/

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

·       تأیید محل کارآموزی

22/03/

18/04/

دانشجو

·       ثبت نام اصلی در سیستم گلستان

طبق تقویم دانشگاه

نماینده دفتر ارتباط با صنعت دانشکده

·       تعیین اساتید کارآموزی با هماهنگی با رییس دانشکده

19/04/

31/04/

کارشناس آموزش دانشکده

·       ارسال نام اساتید کارآموزی به مرجع زیربط

19/04/

31/04/

کارشناس آموزش دانشگاه

·       ثبت نام استاد کارآموزی

02/05/

08/05/

دانشجو

·       دریافت فرم موافقت‌نامه نهایی از سیستم گلستان و شروع دوره کارآموزی

09/05/

 

·       پایان دوره کارآموزی و انجام فرآیند ارزیابی محل کارآموزی در سیستم گلستان

15/06/

30/06/

·       اسکن و بارگذاری فرم ارزشيابي و نمره کارآموزي که توسط شرکت/سازمان بکارگیرنده تکمیل و به‌صورت مهر و امضا شده‌است، در سیستم گلستان

·       توجه: فرم ارزشیابی در گلستان در پرونده الکترونیکی دانشجو ثبت می‌شود و نبودن آن منجر به ایجاد مشکل در فارغ‌التحصیلی ایشان خواهد شد.

15/06/

30/06/

·       ارسال فرم‌های زیر به‌وسیلۀ ایمیل به استاد کارآموزی

o       فرم ارزشيابي و نمره کارآموزي که توسط شرکت/سازمان بکارگیرنده تکمیل و به‌صورت مهر و امضا شده‌است

o      گزارش کتبی دوره‌ کارآموزی به‌صورت الکترونیکی بر اساس جدول 2 (ساختار گزارش کتبی کارآموزی)

o      توچه: در صورت تاخیر در ارسال گزارش‌ کارآموزی 1  نمره کسر خواهد شد.

30/06/

15/07/

·         گزارش شفاهی کارآموزی به استاد (با توجه به شرایط می تواند مجازی برگزار شود). این گزارش در یک جلسه کوتاه با استاد کارآموزی و بعد از دريافت گزارش کتبي می‌باشد و مسئوليت هماهنگي اين جلسه به عهده کارآموز است.

15/07/

25/07/

استاد کارآموزی

·       تأیید فرم ارزشیابی در پیشخوان خدمت سیستم گلستان

30/06/

30/07/

استاد کارآموزی

·       آخرین زمان قفل نمره در سیستم گلستان

 

30/07/

 

جدول 2. ساختار گزارش کتبی کارآموزی/ کارورزی

ساختار گزارش

توضيحات

نكات كلي

·         در تهیه گزارش کارآموزی رعایت نکات ذکر شده در بخش "نکات ویرایشی و نگارشی در تهیه گزارش کارآموزی / كاروزي"  ضروری است.

·         گزارش کارآموزی باید حداقل شامل 20 صفحه (البته با در نظر گرفتن صفحات ابتدایی، سپاسگزاری، فهرست مطالب، شکل‌ها و جدول‌ها و غیره) باشد. این گزارش باید شامل سه فصل باشد.

فصل اول

·         معرفی محل کارآموزی (حداکثر 4 صفحه)

فصل دوم

·         کارها و فعالیت‌های فنی انجام شده توسط دانشجو در محل کارآموزی و گزارش‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها

فصل سوم

·         فرصت‌های شغلی و پیشنهادها جهت ارتقا کیفی دوره کارآموزی و بهبود وضعیت شرکت و یا سازمان محل کارآموزی