فرآیند و مستندات لازم جهت شرکت در امتحان جامع

شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون جامع دکتری

دانشجو و استاد راهنما موظفند شرایط لازم را در آیین نامه و شیوه نامه مربوطه در قسمت قوانین و آیین‌نامه‌ها را بررسی نمایند. از اهم شرایط لازم عبارتند:

·         برای ورود به مرحله ارزيابي جامع، کسب ميانگين کل حداقل 16 از تمامی دروس الزامی است.

·         دانشجوياني که کليه واحدهای مورد نياز دوره آموزشي را با حداقل ميانگين کل 16 گذرانده باشند، موظف به ثبت نام  و شرکت در اولين آزمون جامع نيمسال بعد هستند. عدم نبت نام به منزلة مردودی در آن آزمون است. 

·         در طرح سوال آزمون جامع موارد زير بايد توسط برگزارکنندگان آزمون رعايت شود

الف- موضوعات امتحان از سرفصل دروسي باشد که دانشجو در طول دوران تحصيل آنها را گذرانده است.

ب- در طرح سوال امتحان جامع بايد استاداني غير از استادان راهنمای دانشجو هم مشارکت داشته باشند. 

ج - مواد امتحاني آزمون جامع شامل سه موضوع درسي خاص در زمينة پژوهشي رساله دانشجو باشد.

·         آزمون جامع به صورت کتبي و شفاهي حداکثر در دو روز يک هفته انجام ميشود. سهم نمرۀ کتبي و مصاحبة شفاهي در نمرۀ نهايي آزمون جامع به ترتيب برابر با 60% و 40% است.

·         معيار موفقيت در آزمون جامع، کسب ميانگين (کتبي و شفاهي) حداقل16 از 20 است. در صورت عدم موفقيت، دانشجو مجاز است صرفاً يکبار ديگر در ارزيابي جامع شرکت کند و آن را با موفقيت بگذراند. در صورت عدم موفقيت دانشجو برای بار دوم، دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.

·         ارزيابي جامع دو بار در سال و در تاريخ‌های زير انجام ميشود:

الف) ارديبهشت ماه هر سال

ب) آبان ماه هر سال

·         تعیین زمانبندی برگزاری امتحان جامع با طرح موضوع در شورای دانشکده انجام میگردد.

·         اطلاعات بیشتر در شیوه‌نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری

 

 

فرآیند برگزاری و شرکت در آزمون جامع دکتری

** (مسئولیت پیگیری تمامی موارد به عهده دانشجو می‌باشد) **

مجری

فعالیت

معاون دانشکده

·   تعیین زمانبندی برگزاری امتحان جامع با طرح موضوع در شورای دانشکده و اطلاع رسانی به دانشجویان و بخش‌ها

دانشجو

·   گرفتن درس امتحان جامع از طریق سیستم گلستان

·   تهیه تمام مستندات زیر:

o        چاپ کردن صفحه دروس گذرانده شده در گلستان

o        بروز رسانی کردن رزومه در سامیاد و چاپ آن

o        یک نسخه از مقاله و گواهی ارائه مقاله (صفحه مشخصات کامل مقاله علمی دانشجو در گلستان) (توصیه می‌شود، اجباری نیست)

o        تکمیل کاربرگ تقاضای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری برای برگزاری آزمون جامع و گرفتن امضاهای آن

§         تصویر تأیید شده کاربرگ باید توسط دانشجو به استاد راهنما برای تحویل به رئیس بخش داده شود و اصل آن جهت بایگانی به آموزش پردیس تحویل شود.

o        پرینت کاربرگ تعیین اعضای هیئت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری

·   تحویل تمام مستندات به استاد راهنما

 

استاد/استادان راهنما

·   طرح موضوع در دستور کار جلسه بخش و تائید و تحویل مستندات به رئیس بخش

·   پیشنهاد اعضای هیئت برگزار کننده در دستور کار جلسه شورای بخش

o        اعضای هیئت برگزار کننده شامل استاد/استادان راهنما و  4 نفر از اعضای هیئت علمی

o        اعضای هیئت علمی انتخابی بایستی حداقل مرتبه استادیاری و 1 سال سابقه تدریس دروس تحصیلات تکمیلی و تحقیق (شروع تحقیق زمان تصویب پیشنهادیه دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد است) را داشته باشند. اعضا با پیشنهاد استاد راهنما معرفی میشوند.

 

رئیس بخش

·   طرح موضوع در جلسه شورای بخش و تایید افراد برگزارکننده

o        اعضای هیئت علمی انتخابی بایستی حداقل مرتبه استادیاری و 1 سال سابقه تدریس دروس تحصیلات تکمیلی و تحقیق (شروع تحقیق زمان تصویب پیشنهادیه دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد است) را داشته باشند. این اعضا با پیشنهاد استاد راهنما تاييد شورای بخش و شورای دانشکده انتخاب ميشوند

·   پس از تایید شورای بخش، رئیس بخش موضوع را در شورای دانشکده طرح کرده و شورای دانشکده نیز دروس و اساتید را تایید می نماید.

·   کلیه هماهنگی لازم برای برگزاری امتحان جامع طبق زمانبندی اعلام شده بر عهده رئیس بخش می‌باشد.

دانشجو

·   دریافت کاربرگ تعیین اعضای هیئت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری تایید شده در بخش از رئیس بخش و گرفتن امضاهای لازم و ثبت در گلستان و تحویل کپی آن به دفتر دانشکده برای ثبت در پرونده

·   هماهنگی زمان جلسه شفاهی با اساتید برگزارکننده امتحان شفاهی

اساتید هیئت برگزارکننده

·   تهیه سوال و تحویل به دفتر دانشکده جهت تکثیر

o        در طرح سوالات امتحان جامع باید استادانی غیر از استادان راهنمای دانشجو هم مشارکت داشته باشند. موارد امتحانی شامل سه موضوع درسی خاص در زمینه پژوهشی دانشجو باشد.

مسئول دفتر دانشکده

·   تکثیر و آماده کردن سوالات جهت برگزاری جلسه امتحان

اساتید هیئت برگزارکننده

·   برگزاری امتحان و ارزیابی آن جهت ثبت نمره

استاد /استادان راهنما

·   برگزاری جلسه امتحان شفاهی، مشخص کردن نتیجه و درج نمره در سیستم گلستان

o        معیار موفقیت در آزمون کسب 16 از 20 (کتبی60درصد و شفاهی40درصد) میباشد.

·   تکمیل صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری با توجه به نمره دانشجو و تاریخ امتحان

دانشجو

·   دریافت صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری  از استاد راهنما و گرفتن امضاهای لازم

·   پس از گرفتن امضاهای صورت جلسه یک نسخه از آن برای ثبت در پرونده به دفتر دانشکده تحویل شود و سپس برای ثیت در گلستان و تکمیل فرآیند تا انتها باید به آموزش پردیس مراجعه گردد.