ابزارهای بیان و ارائه محیط شهری

هر دانشجو با توجه به قسمت مشخص شده از کتاب "شیوه های ارایه برای معماران و شهرسازان" تالیف دکتر پاکزاد، سمینار خود را در قالب پاورپوینت آماده و در قسمت مربوطه ارسال نماید.