بررسی انواع خطاهای ادراکی

انواع خطاهای ادراکی با ذکر مثال توضیح داده شود.

 به خصوص اگر بتوانید به نمونه های استفاده از آنها در طراحی محیط های شهری اشاره کنید بسیار عالی هست. (مثال نقاشی های سه بعدی  جولیان بیور در سطح کف میادین شهری)