تمرین شماره 2- نظریه گشتالت

آشنایی با این نظریه با ذکر مثال های کاربردی و نظریات مربوطه

نحوه ارائه می تواند در قالب فایل پاورپوینت و یا وورد به همراه ذکر مشخصات کامل دانشجو باشد.