ارائه دو مثال از کاربرد ANP در شهرسازی به صورت کامل

ترجیحا یک مثال غیر از مدل مکان یابی باشد

 با ذکر منبع مورد استفاده