کاربرد AHP در شهرسازی

معرفی یک مثال از کاربرد مدل AHP در شهرسازی به همراه رسم نمودار درختی آن (ترجیحاً به غیر از مدل های ملموس مکان یابی باشد)