سوال شماره 3

توضيح دهيد كه براي تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي چه اقداماتي ضروري هستند؟ به طور كامل شرح دهيد؟