کوییز1

1.        الف: زیر الگوریتمی بنویسید که عدد صحیح n دریافت کرده مجموع ارقام آنرا محاسبه کند. سپس با کمک زیر الگوریتم قسمت الف الگوریتمی بنویسید که m  عدد صحیح از کاربر دریافت کند عددی که مجموع ارقامش از همه بیشتر است چاپ کند. جدول درستی برای الگوریتم نوشته شده بکشید

2.        زیر الگوریتم و زیر فلوچارتی رسم کنید که عدد صحیح m ,n  به عنوان پارامتر بگیرد و در صورت اول بودن این دو عدد نسبت به هم یک و در غیر اینصورت صفر را برگرداند.

نکته:دو عدد را نسبت به هم اول گوییم اگر بزرگترین مقسوم علیه مشترک شان یک باشد

به عنوان مثال 18و25 نسبت به هم اول هستند زیرا بزرگترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد یک هست