تکلیف4

الگوریتم  و فلوچارتی ارائه کنید که ابتدا عدد n  وسپس n  عدد دریافت کند عددی که ارقامش از همه بیشتر است چاپ کند.( با استفاده از زیر الگوریتم)