سوال

ویژگی های مقیاس های مختلف اندازه گیری را باهم مقایسه کند.