تکلیف3

برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n  را از کاربر دریافت کند تعداد مقسوم علیه های زوج آن را چاپ کند.