سوال

به سوال هاي مطرح شده پاسخ دهيد و سپس پاسخ هاي خود را در قالب فايل pdf ارسال نماييد.

1- براي يكي از كتاب هاي درسي دوره ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان يك جدول مشخصات رسم كنيد.

-  در اين جدول هدف هاي آموزشي خود را با توجه به طبقه هاي شش گانه طبقه بندي بلوم دسته بندي كنيد.

2- فرض كنيد مي خواهيد براي كتاب مورد نظرتان يك آزمون 20 سوالي تهيه كنيد.

- تعداد سوال هايي را كه به هر هدف آموزشي و به هر موضوع درسي اختصاص مي دهيد در داخل خانه هاي جدول بنويسيد.