فرآیند پیش دفاع دانشجویان دکتری

 

                                                 شرایط پیش دفاع از رساله دانشجویان دکتری

دانشجو و استاد راهنما موظفند شرایط لازم را در آیین نامه و شیوه نامه مربوطه در قسمت قوانین و آیین‌نامه‌ها را بررسی نمایند. از اهم شرایط لازم عبارتند:

·         جلسه پیش‎دفاع حداقل یک سال بعد از دفاع از پروپوزال می تواند باشد.

·         جلسه پیش‌دفاع حداقل سه هفته قبل از دفاع نهایی برگزار شود.

·         حضور استادان راهنما/مشاور/یک داور داخلی که در شورای بخش مشخص شده است، در جلسه پیش دفاع الزامی است.

·         ارائه پذیرش یا چاپ قطعی حداقل دو مقاله علمی-پژوهشی یا ISI با تایید کتبی استاد راهنما، تایید شورای بخش و دانشکده الزامی است.

 

فرآیند انجام پیش دفاع از رساله دانشجویان دکتری (بصورت کاغذی می‌باشد)

** (مسئولیت پیگیری تمامی موارد به عهده دانشجو می‌باشد) **

دانشجو

·         بررسی آیین نامه و شیوه نامه مربوطه در قسمت قوانین و آیین‌نامه‌ها (مسئولیت عدم رعایت قوانین مربوطه و عواقب ناشی از آن‌ها به عهده دانشجو می‌باشد).

·         تکمیل "کاربرگ بررسی مقالات دانشجویان دکترا" بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت برگزاری جلسه پیش دفاع

·         تحویل کاربرگ و یک نسخه از رساله + مقالات و مستندات پژوهشی خواسته شده در کابرگ مربوطه به استاد راهنما

استاد راهنما

·         بررسی نمایه و تایید اعتبار مجلات

o       برای هر مقاله لازم است صفحه http://impactfactor.ir/ و پرینت ثبت مقاله در گلستان نیز ضمیمه شود.

·         تایید کاربرگ

·         تحویل مستندات به رییس بخش

رییس بخش

·         مطابقت درخواست دانشجو با آیین نامه های مربوطه و تایید کاربرگ

·         طرح در شورای بخش با حضور استاد راهنما و تعیین داوران و ارسال صورتجلسه شورای بخش به معاون دانشکده

o       انتخاب داوران به پيشنهاد اساتيد راهنما و تاييد شورای بخش و سپس دانشكده است. در صورت صلاحديد، شورای بخش و دانشکده ميتواند اشخاصي بجز افراد پيشنهادی توسط استاد راهنما را به عنوان داورانتخاب نمايد.

o       استاد راهنما بايد حداقل سه داور پيشنهادي را به بخش معرفي كند.

o       داور جلسه پیش دفاع، باید به عنوان داور در جلسه دفاع نیز حضور داشته باشد.

معاون دانشکده

·         تایید کاربرگ

·         وارد كردن در دستور جلسه و طرح در شورای دانشکده جهت تایید داوران 

·         ارسال به کارشناس پردیس

کارشناس پردیس

·         بررسی و ارجاع به مرجع زیربط

دانشجو

·         پیگیری درخواست و هماهنگی زمان و مکان جلسه پیش‌دفاع با کمیته (برای مکان جلسه لازم است با کارشناس دانشکده هماهنگی به عمل آید)

·         پرینت فرم "صورتجلسه پیش‌دفاع رساله دانشجویان دکترا" و تحویل به استاد راهنما قبل از جلسه پیش‌دفاع

استاد راهنما

·         در جلسه پیش‌دفاع، تنظیم "صورتجلسه پیش‌دفاع رساله دانشجویان دکترا" وگرفتن امضاهای آن و تحویل به معاون دانشکده

·         در صورتی‌که هیات داوران تکرار جلسه را لازم بدانند، پیش‌دفاع به فاصله‌زمانی حداقل یک ماه تکرار خواهد شد.

معاون دانشکده

·         بعد از جلسه پیش‌دفاع، تایید و ارسال "صورتجلسه پیش‌دفاع رساله دانشجویان دکترا" به کارشناس پردیس جهت ثبت در پرونده و بارگذاری گلستان

دانشجو

·         پیگیری جهت اتمام موفقیت آمیز تمامی مراحل