طرح موضوعی

 • موضوع 1

  درس اول: زحافات و علل

 • موضوع دوم

  درس دوم: بحرها با تفعیله‌های متفاوت(دوگانه)

 • موضوع 3

  درس سوم: ادامه تفعیله‌های متفاوت

 • موضوع 4

  درس چهارم: ادامه تفعیله‌های متفاوت

 • موضوع 5

  درس پنجم: بحرهای یک تفعیله‌ای

 • موضوع 6

  درس ششم: ادامه یک تفعیله‌ای

 • موضوع 7

  درس هفتم: ادامه یک تفعیله‌ای(پنج حرفی‌ها)

 • موضوع 8

  درس هشتم:قافیه