شورای پردیس فنی و مهندسی
عبدالحمید انصاریمحمدرضا هاديان

شورای پردیس فنی و مهندسی

جلسه شورای پردیس فنی و مهندسی متشکل از ریاست پردیس، معاونین پردیس، روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی مستقل و نیز اعضای حقیقی شورای هستند. 

هیات رییسه پردیس فنی و مهندسی
عبدالحمید انصاری

هیات رییسه پردیس فنی و مهندسی

هدف از ایحاد این درس برگزاری جلسات هفتگی هیات رییسه پردیس فنی و مهندسی است. در این جلسه علاوه بر رییس پردیس، آقایان دکتر خواجه مهریزی، دکتر هادیان و دکتر رفیعیان نیز حضور خواهند داشت.