نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
علی شهابی نژاد

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک

این درس از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه یزد جهت برگزاری جلسات هیآت تحریریه نشریه ایجاد شده است 

امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
Iman Rahimipoorمحمد فرشی

امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

این درس برای هماهنگی بین کارکنان امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مستند سازی فعالیتها ایجاد شده است.